<div class="grid"> <div class="grid__item default--1-1 has-ingrid"> <div class="grid"> <div class="grid__item default--1-1"> <h1 class="o-title u-block u-halfpadding-bottom u-border-bottom"> Về chúng tôi </h1> </div> <div class="grid__item default--1-1"> <h2 class="o-title u-block"> Contact </h2> </div> <div class="grid__item default--1-1"> <div class="grid"> <div class="grid__item default--1-2 palm--1-1 u-margin-bottom"> <div class="grid"> <div class="grid__item default-1-1"> <h3 class="o-title u-halfmargin-bottom u-block"> Trụ sở Công ty </h3> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s—Châu Âu</li> <li class="list-bare__item"> 8 King Street, St. James's </li> <li class="list-bare__item"> Londres  SW1Y6QT </li> <li class="list-bare__item"> Reino Unido</li> <li class="list-bare__item">+44 20 7389 2551</li> <li class="list-bare__item"> Fax +44 20 7389 2168</li> </ul> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie's—Châu Mỹ </li> <li class="list-bare__item">20 Rockefeller Plaza </li> <li class="list-bare__item"> Nueva York, Nueva York  10020</li> <li class="list-bare__item"> EE. UU.</li> <li class="list-bare__item"> +1 212 468 7182</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 212 468 7141</li> </ul> <ul class="o-list-bare"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie's—Châu Á Thái Bình Dương </li> <li class="list-bare__item">22nd Floor, Alexandra House </li> <li class="list-bare__item">18 Chater Road </li> <li class="list-bare__item"> Central, Hong Kong </li> <li class="list-bare__item">+852 2978 6788</li> <li class="list-bare__item"> Fax +852 2845 2646</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:asiapacific@christiesrealestate.com">asiapacific@christiesrealestate.com</a></li> </ul> </div> <div class="grid__item default--1-1 desk-large--hide desk-wide--hide desk--hide lap-wide--hide lap--hide palm-wide--hide u-margin-bottom"> <h3 class="o-title u-halfmargin-bottom u-block"> Các Văn phòng Khu vực </h3> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Kathleen Coumou, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc Khu vực Đông Bắc </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động s��n Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">20 Rockefeller Plaza </li> <li class="list-bare__item"> Nueva York, Nueva York  10020</li> <li class="list-bare__item">+1 212 468 7140</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 212 468 7141</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:Northeastregion@christiesrealestate.com">northeastregion@christiesrealestate.com</a></li> </ul> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Rick Moeser, Giám đốc Điều hành Cấp cao, phụ trách khu vực Đông Nam, vùng Caribe và Mỹ La tinh </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">313 1/2 Worth Avenue, Suite 3B </li> <li class="list-bare__item"> Palm Beach, Florida  33480</li> <li class="list-bare__item">+1 561 805 7327</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 561 805 7329</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:Southeastregion@christiesrealestate.com">southeastregion@christiesrealestate.com</a></li> </ul> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Zackary Wright, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc phụ trách khu vực Miền Tây </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">9601 Wilshire Boulevard, Suite 520</li> <li class="list-bare__item"> Beverly Hills, California  90210</li> <li class="list-bare__item">+1 310 385 2690</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 310 385 9295</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:Westernregion@christiesrealestate.com">westernregion@christiesrealestate.com</a></li> </ul> <ul class="o-list-bare"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Joachim Wrang-Widén, Giám đốc khu v���c Châu Âu—phụ trách Dịch vụ Chi nhánh </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">8 King Street </li> <li class="list-bare__item"> St. James's, Londres </li> <li class="list-bare__item"> SW1Y 6QT </li> <li class="list-bare__item">+44 20 7389 2734</li> <li class="list-bare__item"> Fax +44 20 7389 2403 </li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:jwrang-widen@christies.com">jwrang-widen@christies.com</a></li> </ul> </div> <div class="grid__item default--1-1"> <h3 class="o-title u-halfmargin-bottom u-block"> Yêu cầu Quảng cáo </h3> <ul class="o-list-bare"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"></li> <li class="list-bare__item"> El Moriarty — Quản lý Tiếp thị chiến lược </li> <li class="list-bare__item">20 Rockefeller Plaza </li> <li class="list-bare__item"> Nueva York, Nueva York  10020</li> <li class="list-bare__item"> EE. UU.</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:advertising@christiesrealestate.com">advertising@christiesrealestate.com</a></li> <li class="list-bare__item"></li> <li class="list-bare__item"></li> </ul> </div> <div class="grid__item default--1-1"> <h3 class="o-title u-halfmargin-bottom u-block"> Developer Connect </h3> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> David Branch,  Giám đốc Điều hành phụ trách Tiếp thị Dự án Phát triển, </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item"> Place de la Taconnerie 9</li> <li class="list-bare__item"> CH-1204 Geneva </li> <li class="list-bare__item">+41 22 319 1796 direct </li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:dbranch@christies.com" _mce_href="mailto:dbranch@christies.com">dbranch@christies.com</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="grid__item default--1-2 palm--hide u-margin-bottom"> <h3 class="o-title u-halfmargin-bottom u-block"> Các Văn phòng Khu vực </h3> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Kathleen Coumou, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc Khu vực Đông Bắc </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động s��n Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">20 Rockefeller Plaza </li> <li class="list-bare__item"> Nueva York, Nueva York  10020</li> <li class="list-bare__item">+1 212 468 7140</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 212 468 7141</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:Northeastregion@christiesrealestate.com">northeastregion@christiesrealestate.com</a></li> </ul> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Rick Moeser, Giám đốc Điều hành Cấp cao, phụ trách khu vực Đông Nam, vùng Caribe và Mỹ La tinh </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">313 1/2 Worth Avenue, Suite 3B </li> <li class="list-bare__item"> Palm Beach, Florida  33480</li> <li class="list-bare__item">+1 561 805 7327</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 561 805 7329</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:Southeastregion@christiesrealestate.com">southeastregion@christiesrealestate.com</a></li> </ul> <ul class="o-list-bare u-margin-bottom"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Zackary Wright, Giám đốc Điều hành Cấp cao, Giám đốc phụ trách khu vực Miền Tây </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">9601 Wilshire Boulevard, Suite 520</li> <li class="list-bare__item"> Beverly Hills, California  90210</li> <li class="list-bare__item">+1 310 385 2690</li> <li class="list-bare__item"> Fax +1 310 385 9295</li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:Westernregion@christiesrealestate.com">westernregion@christiesrealestate.com</a></li> </ul> <ul class="o-list-bare"> <li class="list-bare__item u-font-weight-bold"> Joachim Wrang-Widén, Giám đốc khu v���c Châu Âu—phụ trách Dịch vụ Chi nhánh </li> <li class="list-bare__item"> Công ty Bất động sản Quốc tế Christie’s </li> <li class="list-bare__item">8 King Street </li> <li class="list-bare__item"> St. James's, Londres </li> <li class="list-bare__item"> SW1Y 6QT </li> <li class="list-bare__item">+44 20 7389 27342734</li> <li class="list-bare__item"> Fax +44 20 7389 2403 </li> <li class="list-bare__item"><a href="mailto:jwrang-widen@christies.com">jwrang-widen@christies.com</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div>